تعبیر دیدن شیر در خواب و رابطه آن با کسب پول و ترفیع در محل کار

از حیواناتی است که همه از آن می ترسند، چه انسان و چه حیوان، شیر سلطان جنگل و ارباب حیوانات است، همه حیوانات دیگر از او اطاعت می کنند و همه از آن می ترسند و می ترسند، بنابراین جسور و جسارت است. شخص شجاع اغلب به او به عنوان شیر تشبیه می شود.شیر یک نوع حیوان پستاندار از خانواده گربه سانان و یکی از چهار گربه بزرگ متعلق به جنس ببرها است.این گربه دومین گربه سانان بزرگ در جهان به حساب می آید. در واقع، اما دیدن شیر در خواب تعابیر مختلفی دارد.

تعبیر دیدن شیر در خواب به روایت ابن سیرین

دیدن شیر در خواب، به دلیل بزرگی خطر، شدت جسارت، وحشت شخصیت و قوت خشم، فرمانروایی قدرتمند و ستمگر را نشان می دهد.

دلالت بر جنگجو، دزد اختلاسگر، کارگر خائن، رعایت شرایط و دشمن جوینده است، شاید دلالت بر مرگ و پریشانی داشته باشد، زیرا کسی که به آن نگاه می کند زرد می شود، دلش آشفته می شود و بیهوش می شود. یا سلطان اختلاس کننده که به مردم ظلم می کند و دشمن ظالم.

تعبیر ورود شیر به خانه یا مسجد

هر که در خواب ببیند که شیری وارد خانه اش می شود، اگر در آنجا مریضی باشد هلاک می شود وگرنه از نیروی نیرومندی به او ناراحتی می رسد.

هر کس شیری را ببیند که وارد شهر می شود بلا یا سختی یا فرمانروایی یا ظالم یا دشمنی است که به مقدار دلیلی که در بیداری و خواب دارد بر آنها وارد می شود. مسجد و بالا رفتن از منبر; او فرمانروایی است که به مردم ستم می کند و آنها را از او گرفتار می کند و از او می ترسد.

تعبیر دیدن شیر سواری در خواب

و هر کس در خواب ببیند که شیر سوار است، به امر بزرگی مبادرت می‌ورزد، یا در نزاع با حاکمی که تبعیدش می‌کند، یا به‌طور نامعلومی بر دریا سوار می‌شود، یا اتفاقی می‌افتد. که در آن قادر به پیشروی یا تأخیر نیست، پس نتیجه امر او با افزودن خواب و شواهد آن استنباط می شود. هر که در خواب ببیند که با شیری می جنگد، با دشمن یا حاکم یا کسی که شیر به او منسوب است می جنگد.

و هر کس ببیند که سوار بر اوست در حالی که مطیع اوست، یا تسلیم شده و بر حاکمی ظالم و ستمگر مسلط شده است، هر که ببیند سوار بر اوست در حالی که از او می ترسد، به او بلا می رسد. .

تعبیر دیدن فرار شیر در خواب

هر کس ببیند که از شیر فرار می کند و شیر او را نمی جوید، از چیزی که از آن بیم دارد نجات می یابد.

هر که ببیند گوشت شیر ​​می خورد، از حاکمی پول می گیرد و دشمنش را شکست می دهد.

هر کس پوست شیر ​​را ببیند دشمن است و هر که سر شیر را ببرد به معنای به دست آوردن سلطنت و قدرت است و هر که از شیر مراقبت کند با پادشاهان قدرتمند صادق است. تصویری از کشتی گرفتن یا کشتن یک شیر.

هر کس ببیند شیری به او حمله می کند تب می کند زیرا شیر تب دارد و هر که با شیری برخورد کند در حالی که با او مخالفت نمی کند از شر دشمنش در امان است، دشمنی بین. آنها قیام خواهند کرد و دوستی برقرار خواهد شد. هر که ببیند شیری را کشته است از غم و اندوه نجات می یابد.

تعبیر دیدن شیر در خواب

هر کس در خواب ببیند که گوشت شیری خورده است، قدرت و پادشاهی بزرگی پیدا می کند و هر که از شیر آن بنوشد، از قدرت مال می یابد و دشمن خود را شکست می دهد.

تعبیر دیدن شیر در خواب النابلسی

هر که شیری را در خواب ببیند از جسارتش فرمانروایی سخت و ستمگر و ظالم است. شاید نشان دهنده مرگ باشد، زیرا روح را می گیرد یا سلامتی بیمار را می گیرد، و شیر زن زنی شرور و بی پروا و عزیز بچه هاست.

دیدن شیر بیانگر جهل، تکبر، تکبر، لجاجت، سرگردانی و متنعم است.

تعبیر دیدن شیر در حال ورود به خانه یا شهر

هر کس ببیند شیری وارد خانه ای می شود و در آن مریضی است می میرد و اگر مریضی در آن نباشد، بیانگر ترس از حاکم است.

هر کس شیری را در خانه خود ببیند به مقامی و عمر طولانی می رسد.

هر کس شیری را ببیند که وارد شهر می شود، یعنی طاعون یا مصیبت یا فرمانروایی نیرومند یا دشمنی که بر آنها وارد می شود.

تعبیر دیدن خوردن گوشت شیر ​​در خواب

هر کس ببیند که از گوشت و استخوان یا موی شیر گرفته است، از حاکم یا دشمن مقتدر پول می گیرد.

هر که ببیند گوشت شیر ​​می خورد، از قدرت مال و ثروت به دست می آورد و یا بر دشمن خود پیروز می شود.

هر کس ببیند که سر شیر خورده است، به قدرت و پول بسیار می رسد.

هر کس ببیند که اندام شیر را خورد، به قدر آن عضو، به مال دشمن ناظر آسیب می رساند، و هر که ببیند مقداری از پوست یا موی شیر را خورده، به مال ضرر می رساند. از یک دشمن کنترل کننده، و شاید این یک ارث بود. شیر به معنای یک جنگجو، یک دزد اختلاس کننده، یک کارگر ظالم، یک رئیس پلیس یا یک دانش آموز است.

تعبیر دیدن شیر در خواب

هر کس شیری را در خواب ببیند از جایی که آن را نبیند، بیننده از آنچه می ترسد نجات می یابد و حکمت و دانش به دست می آورد.

و هر کس شیری را ببیند که به او نزدیک می شود، به قدرتی مبتلا می شود، سپس از آن نجات می یابد.

هر کس ببیند که شیری را دیده و با او ببیند بدون اینکه با او ارتباطی داشته باشد، فرمانروایی او را به وحشت می اندازد و به او ضرری نمی رساند.

شاید دیدن این امر حاکی از مرگ و مرگ قریب الوقوع باشد. هر که ببیند از شیر می ترسد و او را نمی بیند از دشمنش در امان است.

تعبیر دیدن شیر سواری در خواب

هر که در خواب ببیند که بر شیر سوار است و از آن بترسد، گرفتار بلایی می شود که از عهده آن بر نمی آید و اگر نترسد، دشمنی است که بر او چیره می شود.

هر که ببیند شیری را کشته است از غم و اندوه نجات می یابد و هر که شیر شود بر حسب حالش ظالم می شود.

تعبیر دیدن فرار شیر در خواب

هر کس در خواب ببیند که از شیر می گریزد از آنچه می ترسد نجات می یابد و برحذر است و به حاجتش می رسد و هر که ببیند از شیر می ترسد و او را نمی بیند پس او را نمی بیند. از شر دشمن خود در امان خواهد بود.

هر که ببیند از دست شیر ​​فرار کرد و او را هدف قرار نداد. بیانگر نجات از ترس و پیروزی او بر دشمنان اوست. هر که ببیند: شیری که او را تعقیب می کند در حال فرار، یعنی ترس از سلطان، اگر او را نگیرد نجات می یابد، اگر او را بگیرد و بگیرد، برعکس است و شاید. نشان دهنده شخص بیمار است.

هر کس ببیند که سوار بر شیری است در حالی که از آن می ترسد، بلا به او می رسد.

هر کس شیری را ببیند و از آن بگریزد، ولی شیر او را نبیند و او را حس نکند، این حکایت از کسب علم و دانش دارد. تعبیر خواب جنگ و کشتی گرفتن با شیر

هر که ببیند با شیری می جنگد، بیانگر اختلاف با دشمنی است که بر او قدرت یافته است و پیروز پیروز است، زیرا دو قسم است.

تعبیر دیدن شیر سواری در خواب

هر که در خواب ببیند که بر پشت شیر ​​سوار شد و مطیع او بود. دلالت بر آن دارد که به مقامی برسد که آن مکان را به او بدهد و فرمان او را اطاعت کنند و اگر شایسته آن نباشد، فرمانروای ملکش خواهد بود.

هر که ببیند شیری که سوار است، مطیع او نیست و اگر چنین می شد، پادشاهان و بزرگان از او اطاعت نمی کردند.

هر كه ببيند بر شير سوار است و آن را به هر جا كه بخواهد هدايت مي كند، از دو جهت حاكي از حصول جلال عظيم و شكست دشمن عظيم است.

تعبیر دیدن خوردن گوشت شیر ​​در خواب

هر که ببیند شیر می خورد، نشان از نزدیکی او به سلطان و وابستگی او به او دارد.

هر کس پوست و مو و استخوان و گوشت شیر ​​را ببیند، نشان می‌دهد که پول یا از طرف قدرت است یا از طرف دشمن. اگر گوشت شیر ​​را برایش بیاورند نشان می دهد که از پادشاهی پول می گیرد و اگر از آن بخورد در پیروزی نیرومندتر و نیرومندتر است و همچنین شیر آن. هر که ببیند به سر شیر زده است. دلالت بر آن دارد که مقام و منزلت و مال و برکت به ویژه برای کسانی که از آن می خورند به دست می آورد. می گفتند هر که ببیند از اندام شیر چیزی پیدا کند یا کسی به او بدهد، نشان می دهد که به اندازه آن از دشمن پولی می گیرد.

هر کس ببیند که سر شیری پیدا کند، اگر برای آن شایستگی داشته باشد، قدرت می یابد.

هر کس ببیند که حاکمی سر شیری به او داده است، نشان می‌دهد که اختیار به او تفویض شده است، اگر صلاح باشد یا به او واگذار می‌کند.

تعبیر دیدن شیر در حال ورود به خانه او

هر کس شیری را در خانه خود ببیند به جلال و نیکی و طول عمر می رسد و اگر در آن بیمار باشد نشان دهنده مرگ اوست.

هر کس در خواب ببیند که شیری وارد شهری می شود، نشان دهنده تغییر پادشاه آن است در صورت ظلم، و اگر عادل بود دوستی او به پادشاهی همتای او تبدیل می شود. به طور کلی بینش شیر به سه صورت اقتدار، مرد قوی و دشمن قوی تعبیر می شود.

هر کس ببیند که چیزی از پوست و استخوان و گوشت یا رگ یا مغز یا موی شیر زخمی کرده است، ارث می‌برد.

تعبیر دیدن گاز گرفتن شیر در خواب

هر کس ببیند که شیر او را گاز گرفته یا چنگال هایش را از بدنش جدا کرده تا او را زخمی کند. این نشان می دهد که آسیب از یک دشمن یا از یک مقام قدرتمند وارد می شود.

تعبیر دیدن بوسیدن شیر در خواب

هر کس ببیند شیر او را در آغوش گرفته است، نشان از نزدیکی او به سلطان دارد.

هر کس ببیند که شیری را می بوسد در حالی که از روی ترحم یا شفقت به او می نگرد. دلالت بر وصول به مرجعیت و کسب منفعت برای او دارد و اگر در خدمت مرجعیت باشد مقامش بالا می رود و اگر غیر این را ببیند تعبیرش علیه اوست.

هر که ببیند شیر او را لیس می زند و او را برمی گرداند، بیانگر تدبر و نزدیکی او به سلطان است و گفتارش شنیده می شود و از آن خیر و سود و برکات زیاد می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا