تعبیر خواب کشیدن دندان در خواب و ارتباط آن با مرگ و ضرر

گاهی اوقات فرد در یکی از دندان های آسیاب خود احساس درد می کند و باید اقدام قاطعی انجام دهد که همان کشیدن دندان است، دندان آسیاب به جویدن غذا کمک می کند، زمانی که فرد مجبور می شود یکی از دندان های آسیاب خود را بکشد بسیار ناراحت می شود زیرا نه جایگزینی برای آن رشد خواهد کرد.طبق تعبیرگران رویا، خانواده مرد با دندان های بالایی نشان داده می شود، دندان های پایین نشان دهنده زنان و دندان های آسیاب نشان دهنده پدربزرگ ها و پسران جوان هستند.

تعبیر خواب کشیدن دندان توسط ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: هر که ببیند دندان هایش شکسته اند کم کم بدهی اش را می پردازد، اگر دندان هایش بی درد بیفتد، دلالت بر اعمالی است که باطل می شود، اگر ببیند که از درد می ریزند، دلالت بر آن دارد. ناپدید شدن چیزی در خانه، اگر خلال دندان بیرون بیفتد، انسان را از هر کاری که با الفاظ و کلام انجام می دهد باز می دارد، اما درد یا خون یا گوشت بیرون می آید، امری را که در نظر گرفته شده باطل یا فاسد می کند. تعبیر به دیدن کشیدن دندان در خواب.

گفته شد که دهان را در مقام خانه و دندانها را در جایگاه ساکنان، هر چه در سمت راست باشد نشان دهنده نرها و آنچه در سمت چپ است در همه مردم به جز تعداد کمی از آنها نشان دهنده زن است. و حرکت بعضی از دندانها دلیل بر آن است که تعبیر آن به بیماری چیست و افتادن و از دست دادن آن دلیل بر مرگ او است یا غیبت از او غیبت کسی است که به او باز نمی گردد و اگر بعد از آن به او برسد. او را از دست داد سپس باز می گردد و فرسایش آن دلیل بر مصیبتی است که به هر کس که به او وابسته باشد می رسد و دندان قروچه دلیل بر مجادله اهل بیت اوست اگر در دندان هایش سنگ بیند. ، پس ننگ اهل بیت اوست که به آن بازگردد و بوی گند دندانها زشتی مدح اهل بیت است.

تعبیر دیدن دندانهای آسیاب در خواب به مصالحی که آنها را می سازد، اگر ببیند که دندانهایش از طلا است، اگر از اهل علم و گفتار باشد، بینایی او ستوده می شود، وگرنه نیست. ستوده شده است، زیرا در میان مردم غیر از علم و اهل آن، دلالت بر بیماری یا آتش دارد، اگر آن را مانند نقره ببیند، بیانگر ضرر است، و اگر از شیشه یا چوب ببیند، نشانه مرگ است.

تعبیر خواب افتادن دندان آسیاب بر حسب محل افتادن

اگر ببیند نوک دندان هایش می افتد و دیگران به جای آن ها روییده اند، نشان دهنده تغییر در کارها و اقدامات اوست، می گفتند هر که ببیند دندان هایش در دستش می افتد، پولی است که به دستش می رسد. اگر بیند که در دامان او افتادند، فرزند خدای تعالی است که می فرماید: (وَ یَتْقَلُوا النَّاسِ فِی الْگهواره) یعنی در سنگ، و اگر بیند که به زمین افتادند. مرگ است و اگر ببیند که افتادگان را به دندان گرفت و دفن نکرد، در عوض مانند او در شفقت و نصیحت و نیز تعبیر بقیه اعضا سود می برد. آنها به بیماری مبتلا شده اند و او آنها را دفن نمی کند.

تعبیر خواب افتادن دندان

هر کس ببیند که دندانهایش در دستش افتاده، پول او می شود و اگر در دامانش بیفتد پسر است و اگر به زمین بیفتد فاجعه است. و هر کس ببیند دندانهای پایینش افتاده است درد و درد و اضطراب و پریشانی به او دست می دهد و هر کس بدهی دارد اگر در خواب دندان هایش بیفتد نشان دهنده ی پرداخت است. قرض خود را بپردازد و اگر ببیند یکی از دندان هایش افتاده است، یک نفر قرض خود را می پردازد، یا تمام آن را یکباره می پردازد و اگر دندان هایش می افتد، پس می دهد. چند تا از بدهی های او، یا یکی از آنها چیزهای زیادی را پرداخت می کند.

هر که ببیند دندانهایش در دست یا ریش و یا در دامانش می افتد، نشان می دهد که فرزندانش بریده می شوند و از او متولد نمی شوند. بخورد، فقیر می شود، و هر که ببیند در کف دستش بی درد و معالجه می افتند، به عددشان درهم است و هر که ببیند دندان هایش می افتد فقیر می شود، در گلویش افتاد. پس آن را دندان به دندان درآورد و هر دندان را در جای خود قرار داد سنگهای چاهی که مال او بود افتاد و خواست سنگ به سنگ آنها را بیرون بیاورد و هر سنگی را در جای خود بگذارد. گفت اگر دندانی بیفتد بیست و نه یا سی سال از عمرش باقی می ماند، می گفتند تا سی روز می میرد یا سی دینار جریمه می شود، می گفتند اگر چاهی داشت فرو ریخت. و گفته شد که او سخت مریض شد و پولش خرج مخارج شد و سپس از پول دیگری بهره مند شد.

اگر دندان هایش بدون درد بیفتد، دلالت بر باطل شدن اعمال دارد، و اگر ببیند که با درد بیرون می زند، نشان می دهد که چیزی در خانه اش از بین می رود، و اگر خلال دندان از بین برود، اگر باشد. با درد یا بیرون آمدن خون یا گوشت، آن چیزی را که می خواهد باطل می کند یا تباه می کند، و اگر بدون درد بیفتد، زیرا آنچه که او دارد از بین می رود و اگر تمام دندان ها بیفتد، همه در آن خانه هستند. دوستان و آزادگان و مسافران هلاک می‌شوند، این رؤیا برایشان حکایت از بیماری طولانی دارد بدون اینکه بمیرند، برای بردگان نشانگر رهایی و برای بازرگانان و مسافران است که بار سنگینشان سبک است.

تعبیر خواب کشیدن دندان به روایت ابن غنم

دندان های آسیاب اجدادی و می گویند دندان های آسیاب نشان دهنده کودکانی است که هنوز به بلوغ نرسیده اند، زیرا دندان های آسیاب در مجالس آراسته نمی شوند، کام راست اشاره به نر است و کام چپ اشاره به ماده است، هر که ببیند دندان هایش می افتد. و نتواند غذا بخورد، فقیر می شود و هر کس ببیند که بدون درد بر کف دستش می افتند، رنج می برد، درهم به تعدادشان، و هر کس با آنها رفتار کند، حتی آن را از بین می برد، با اهل نزاع می کند. به او نسبت داده می شود.

هر که دندانش بیفتد و نداند غذا بخورد و نتواند پس از همه خانواده در آرامش زندگی کند از جمله خوابهای گویا این است که زنی دید که دندانهایش را درآورده اند. بدون درد و زندانی شد پس از رؤیت بیرون آمد آه از زندان بعد از یک روز

تعبیر خواب کشیدن دندان به روایت النابلسی

اگر در خواب دندان های انسان بیفتد نشان دهنده عمر طولانی بدون همسالانش در سن است، اگر ببیند که تمام دندان هایش افتاده و در آستین یا اتاقی می برد، عمر طولانی می کند. عمر تا دندانهایش درآید و تعداد خاندانش زیاد شود، اگر ببیند که تمام دندانهایش افتاده از چشمش رفته اند، خانواده اش پیش از او بمیرند، شاید این مرگ یکی از بستگانش بوده است. از سن یا بیماری خانواده اش و اگر ببیند یکی از دندان هایش را از دست داده است، یعنی از طایفه اش بیگانه می شود و اگر بعد از از دست دادن آن به او برسد، برمی گردد وگرنه برنگردد

تعبیر خواب بوی بد دندان

هر کس در خواب ببیند که دندان هایش همه یا بعضی از آنها بوی بد و متعفن دارد، ستایش او اشکال دارد و ممکن است دلالت بر اختلاف بستگانش یا حرکتی در بین اهل بیت او باشد. ممکن است دلالت بر اختلاف و صحبت کند و اگر ببیند که دندانهایش دراز شده و بعضی از آنها موافق نیستند با خانواده خود دعوا می کند و با آنها خوب نمی شود و اگر دندان هایش می افتاد نشان دهنده این است که او بستر قطع می شود یا فقیر می شود و رزق و روزی او محال می شود یا با خانواده اش بیگانه می میرد یا عمرش طولانی می شود و یا از دیه ای بهره مند می شود. و اگر ببیند که تمام دندان هایش را درآورده و در زمین فرو کرده است، خانواده اش پیش از او می میرند و او آنها را دفن می کند، و کندن دندان با زبان، سخنی است که می گوید و فاسد می شود. به وسيله آن امور اهل بيت اوست و گويند كشيدن آنها بيانگر پيدايش چيزهاي پنهان است، اگر بيند كه بعضي از اين دندانها افتاده است، بيانگر هلاكت كسى است كه آن دندان به او اشاره كرده است. دندانها بیانگر امور شخص و نقشه های اوست و دندانهای آسیاب آنها حاکی از امور پنهان و پنهان و دندانهای نیش بیانگر آنچه برای اکثر مردم آشکار نیست از شخص در امور ظاهری و آنچه در زبان و زبان انجام می دهد. و اگر ببیند که دندانهایش شکسته است، کم کم قرض خود را ادا می کند.

تعبیر خواب کشیدن دندان به روایت ابن شاهین

دندان ها نشان دهنده مال خرج کردن برای رفع نگرانی است دندان های سفید و بلند و بی نقص بیانگر افزایش قدرت و اعتبار است اگر ببیند دندانی روییده و به دردش می خورد ضرر و زیان است اگر ببیند کسی می کشد. دندان هایش را نشان می دهد که بریده می شود به او رحم کن یا پولش را خرج چیزهایی کن که دوست ندارد.

هر کس در بیداری عیب و عیبی را در دندانهای خود ببیند که آن را انکار می کند به سه صورت تعبیر می شود: نگرانی، غم، ورشکستگی، مرگ، نزدیکی و ضعف دغدغه، و خداوند داناتر است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا