تعبیر خواب کوتاه کردن مو و رابطه آن با پیروزی بر دشمنان و بی ثباتی

فرد در مواردی که موهایش زیاد بلند می شود به فکر کوتاه کردن موها می افتد و این مخصوص آقایان است، خانم ها نیز در صورت کوتاهی موهایش این عمل را انجام می دهند که زیبایی و جذابیت او را افزایش می دهد اما برای خانم ها مو است. برای او زینت است، اما برای مرد، ناگزیر با بلند شدن آن کوتاه می کند و این در واقع بینایی است. کوتاه کردن مو در خواب تعابیر مختلفی دارد.

تعبیر خواب کوتاه کردن مو در خواب به روایت ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر مردان در حج به معنای امنیت و گشایش و ادای دین و آسودگی است به فرموده خداوند متعال: (ان شاء الله وارد مسجد الحرام می شوید). ایمن، با تراشیدن سر و کوتاه کردن موهای خود، نمی ترسید.)

در غیر حج هم همینطور است، جز اینکه در حج قویتر است، این در صورتی است که بیننده خواب رئیس نباشد، اگر رئیس جمهور باشد و در زمان خارج از موسم ریش کند، بینش نشان دهنده فقر و انزوا است. یا شکستن پوشش او این خواب برای فقیر بازپرداخت قرض است و برای ثروتمند ضرر مالی است هر چند صاحب خواب در بین افراد صالح باشد قوت او ضعیف شد و اگر او را از دست داد. ندید که سرش را نتراشید، ولی دید که سرش را تراشیده است، بر دشمنان پیروز شد و قدرت و جلال یافت، بعضی گفتند: تراشیدن فقط در تفسیر برای کسانی که به تراشیدن عادت کرده اند صحیح است. و برای کسانی که به غیر از تراشیدن عادت کرده اند مناسب نیست.گفته شد که تراشیدن سر برای رزمنده، شهادت در تفسیر را ایجاب می کند.

تعبیر خواب تراشیدن مو با دست در خواب برای زن متاهل

اگر زن شوهردار در خواب ببیند که شوهرش با دستش سرش را می تراشد، سرش را در گذرگاه قطع می کند و می گوید بدهی خود را می پردازم، اگر ببیند که موهایش را تراشیده اند. نشان می دهد که شوهرش او را طلاق می دهد یا می میرد یا او می میرد.

اگر ببیند که شوهرش در حرم سرش را تراشیده یا موی سرش را کوتاه کرده است، بینش نشان می دهد که قرض خود را ادا می کند و امانت خود را ادا می کند، و اگر ببیند که شوهرش در خارج از حرم، سرش را تراشیده است. نشان می دهد که او را در خانه خود نگه می دارد، زیرا پرنده اگر بال هایش را بریده باشد در لانه خود محافظت می کند و می گویند تراشیدن آن نشان دهنده شکستن پوشش او است و اگر ببیند که شخصی او را دعوت کرده است. موی او را کوتاه کند، سپس شوهرش را پنهانی از سوی او نزد زنان دیگر دعوت کند و بین او و آن شخص دشمنی و کینه به وجود آید، می گویند هر کس دم زنی را بریده ببیند، هرگز فرزندی به دنیا نمی آورد. در مورد مغز، ذهن را نشان می دهد.

تعبیر خواب کوتاه کردن یا تراشیدن مو به روایت ابن شاهین

هر کس در خواب ببیند که در ایام حج سر خود را تراشیده است، صلاح دین و کفاره گناهان است و اگر در ماه های حرام یا در برخی از آنها باشد، ادای دین است. و از بین رفتن غم و اندوه، گویند هر که ببیند مقام بلندی دارد، ستوده نیست.

اگر زن شوهردار در خواب سر خود را تراشیده ببیند، بیانگر مرگ شوهر یا یکی از محرمانش است.

اگر ببیند موهایش یا مقداری از آن را کنده اند، دلالت بر نزاع با شوهر دارد و گفته اند مصیبتی پیش می آید. اگر زنی ببیند که موی او بدون ریشه تراشیده یا کنده شده، دلیل بر فسق اوست.

هر که در خواب ببیند موی سرش ریخته است بی آنکه کاری کند، دلالت بر نگرانی و اندوه پدر و مادر دارد، گویند موی سر مال و طول عمر و نیکی و جلال و جلال است. افتخار و احترام. هر که در خواب ببیند کچل یا کچل است و موی سرش روییده است، بیانگر زرق و برق زیاد و عظمت و نیل به خیر است.

هر کس در خواب ببیند که موهای خود را می کند که کندن آن واجب نیست، بیانگر از بین رفتن مال است و اگر دیگری آن را انجام دهد، خرابی از آن مرتکب است. هر که در خواب ببیند زیر بغل یا موی شرمگاهی خود را تراشیده است، بیانگر سلامت دین اوست و گفته اند که تراشیدن زیر بغل برآورده شدن خواسته اوست. هر که در خواب ببیند که موهای تنه خود را می کند، جریمه می شود یا در جای ناروا تلف می کند.

و هر کس ببیند که از سینه یا پشتش مو می کند، اگر امانتی داشته باشد که آن را به صاحبش بدهد و موی شرمگاهی را بپذیرد، ضرر می کند، اما اگر زن شوهردار ببیند، ستوده است و می گویند اگر ببیند که بریده شده است، یعنی نگرانی و ناراحتی و ضرر. رویت تراشیدن سر به طور کلی حکایت از پنج وجه دارد: حج و سفر و جلال و حیثیت به فرموده خداوند متعال: (تراشیدن سر و کوتاه کردن موی سر) (1) ولی اگر از مردم باشد. پس ممدوح نیست مگر اینکه عادت به تراشیدن سر در روز جمعه مکرر داشته باشد، چنین نیست، گفته شد که بلندی مو اگر از حد خود بگذرد از انجام آن ضعیف بوده است. چه باید کرد و گفته شد بدبختی است و گفته شد بچه های زیاد و ترس و نگرانی.

هر که در خواب ببیند که سرش را تراشیده مگر در جنگ باشد ثروتمند می شود و خانواده اش را محکم می کند و ستوده است و عیبی ندارد اگر در جنگ باشد خوب نیست. گفته می شد اگر در ماه های حرام بود کفاره گناه و ادای قرض و رفع غم و غصه او می شود و گفته می شد یکی از پدر و مادر یا هر دو فوت کردند و شد. گفت اگر ببیند اگر زنی این کار را بکند، خودش در امان است و ممکن است هرگز زایمان نکند.

تعبیر خواب مو در خواب به روایت ابن سیرین

موی سر در خواب به پول و عمر طولانی تعبیر می شود، هر که ببیند موی سرش بلند می شود عمرش طولانی می شود و اگر ببیند موهایش صاف و صاف است و مجعد شده است. متواضع می شود، یعنی دنیوی و پست می شود، اگر برعکس باشد، پول رئیسش پراکنده می شود و می گویند عمده مو، پول اوست، و اگر برعکس باشد. فقیر است، پس بدهی اوست.

هر که در خواب موی خود را بلند ببیند مخصوصاً در زنان ستوده است، قیطان دلیل بر قرض انسان است و کندن موی سبیل و زیر بغل دلیل بر ادای قرض و رفع غم و پیروی از سنت است. تسلط بر امور و حفظ پول. هر که در خواب ببیند که موی سرش بی جا می روید دچار نگرانی می شود تراشیدن موی سر در ایام حج بیانگر امنیت است و گفته اند کندن مو نشان دهنده ادای دین بیننده است و هر که ببیند موهای سرش کنده شده، یعنی نگران است، و اگر ببیند که مقداری از موهایش را کنده، بلای مالی است.

تعبیر خواب موی بلند و تراشیدن آن در خواب به قول الظهیری

ظهیری می‌گوید: هر که ببیند در ایام حج سرش را تراشیده، صلاح در دین و کفاره گناهان است و اگر در ماه‌های حرام یا در بعضی از آنها بوده است، اجرت المثل است. قرض و رفع غم و اندوه، گفته شد: اگر ببیند که مقامی ستودنی نیست، و اگر زن ببیند، دلالت بر فوت شوهر یا یکی از محرمانش دارد، و اگر ببیند. که تمام یا قسمتی از موهایش را کنده اند، دلالت بر دعوای شوهرش دارد و گفته اند مصیبتی پیش می آید و اگر ببیند که تمام موهایش سفید شد، دلالت بر بداخلاق بودن شوهرش دارد. مردی که راه را دنبال نمی کند

کرمانی گفت: رؤیت مو به شش صورت تعبیر می شود: برای پادشاه به لشکری، برای زن به جلال و جلال، برای رعایا به غم و اندوه، برای بندگان فقیر به افزایش عبادت و آن. حج گفته شد و هر کس ببیند که دو طرفش – نوک سبیل مو – بلند شده است، به دو صورت تعبیر می‌شود: جلال و ولادت، و دیدن ابرو اگر بلند شود، زینت است. گفته شد که عمرش دراز است و اگر موی بدنش بلند شد، اگر آبرویی داشته باشد، بر مال و جلال او فزونی می‌یابد، و اگر فقیری ببیند سختی است. و پریشانی و اگر زنی در خواب ببیند که موهایش را بدون ریشه تراشیده و یا کنده اند، یعنی… شب هجوم اوست و خدا داناتر است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا