تعبیر تکان دهنده دیدن ماهی در خواب

دیدن ماهی در خواب.. بسیاری از مردم دیدن ماهی در خواب را به معنای رزق و روزی زیاد و خیر تعبیر می کنند و بیننده خواب منتظر است تا پولی بر او ببارد اما چنین نمی شود.. این تعبیر اشتباه است. خواب تعبیر خاص خود را دارد و دیدن ماهی در خواب ممکن است دلالت بر نگرانی و اندوه داشته باشد و مشکلات و در سایر رؤیاها دیدن ماهی ممکن است بیانگر خیر بزرگ و معاش فراوان در همه رنگ ها و اشکال آن باشد، بیننده خواب باید از آن دید خوشحال شود.

اما با مرور تعابیر علمای تعبیر خواب مشخص شد که آنچه برخی تعبیر می کنند با تعبیر فقها کاملاً مخالف است، اما در مورد دیدن ماهی در خواب تعابیر بسیار متفاوت است.

تعبیر دیدن ماهی در خواب به روایت ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: هر که در خواب ماهی ببیند و تعداد آنها را بداند، نشانگر زنان است و اگر قادر به آن نباشد، ماهی نشان دهنده مالی و نیکی است.

هر کس در خواب ببیند که در ته آب و رودخانه یا برکه به ماهی درشت می نگرد و هر طور که می خواهد ماهی می گیرد و غذا می خورد، بیانگر مال و گنج و خیر فراوان است.

تعبیر دیدن خریدن ماهی در خواب

هر که در خواب ببیند که از ماهیگیر ماهی می خرد، با زنی ازدواج می کند

هر کس ببیند که ماهی بدبو می خورد و غذای خوب پیش او می گذارد، عقد حرام دارد و زنان حلال را ترک می کند و هر که ببیند نهنگ یا برکه ای خواست و از او گریخت. ، سپس رقیب او می خواهد پول او را انکار کند و جز با اختلاف شدید نمی تواند آن را به دست آورد.

.

تعبیر دیدن ماهی در خواب مرد

اگر مردی خود را در حال ماهیگیری در برکه ای کدر ببیند، این بینش سودی ندارد و خیری در آن نیست.

اگر در خواب ببیند که فقط ماهی درشت صید می کند، بیانگر خیر و فایده است، و گفته اند هر که ببیند ماهی کوچک می گیرد، بیانگر از بین رفتن و از بین رفتن نعمت است.

اگر خود را در حال صيد بدون فلس بيند، حاكي از فريب در گرفتن مال مردم و فريب در آن است و نيز حاكي از فريب و يا پيچيدن كار و يا آسان كردن آن است.

اگر مردی در خواب ببیند که در حال گرفتن ماهی قهوه ای است و در واقع بیننده خواب می خواهد علاقه خاصی را با شخص دیگری در میان بگذارد، این نشان دهنده آشتی بین شرکا است.

اگر در خواب ببیند که به ته آب نگاه می کند و ماهی مرده می بیند، بیانگر آن است که بیننده به آرزوی خود نمی رسد یا آرزویش برآورده نمی شود.

اگر در خواب ببیند که ماهی بر بالین اوست یا در جایی که می خوابد، دلالت بر بیماری او دارد در صورتی که صیاد باشد و هر که در آب گل آلود ماهی بگیرد نیز همین گونه است.

اگر ببیند که در آب پاک و گوارا ماهی می گیرد، برای او و فرزندش خیر و برکت دارد، و اگر در آب شور صید کند، برعکس است.

هر که در خواب ببیند ماهی شور می خورد، بیانگر خستگی و استرس است و برعکس گفته شد.

اگر مردی در خواب ببیند که فقط چهار ماهی در مقابلش است، با چهار زن ازدواج می کند.

هر که بیش از چهار ماهی ببیند، نشان از پول و غنائم دارد.

هر کس در خواب خود ماهی را در بستر خود ببیند در حالی که در اعماق دریا ماهیگیری می کند، بیننده خواب غرق می شود. هر که ببیند به ماهی سرخ شده نگاه می کند، بیانگر اجابت دعای اوست و خداوند متعال داناتر است.

هر کس ببیند که در بازار است و ماهی زیادی در مقابل خود دارد و یک ماهی می خرد، بیانگر آن است که کنیز می خرد و اگر ماهی در جایی غیر از بازار یا نامعلوم باشد. ماهی می خرد، بعد ازدواج می کند.

اگر ببیند که ماهی فاسد و بدبو می خورد و غذای خوب و ماهی تازه را ترک می کند، بیانگر آن است که بیننده خواب با زن حرام ازدواج می کند و ازدواج مباح را ترک می کند.

هر که ببیند ماهی یا نهنگی می خواهد و نمی تواند به دست بیاورد، نشان می دهد که به شخصی بدهی می دهد و این شخص از مال و حق او انکار می کند.

اگر مردی در خواب ببیند که به برکه یا دریا نگاه می کند و در آنجا نهنگ بزرگی را بیابد که دهان خود را به سوی او باز کرده است، نشان دهنده این است که بیننده خواب به زندان می رود.

. هر کس ببیند ماهی را باز می کند و یک یا دو مروارید از آن بیرون می آورد، نشان می دهد که از طریق همسرش کسب درآمد می کند یا از او پسر یا دوقلو می شود و در میان آنها نیکی و نیکی است.

اگر در خواب ببیند که از دهانش ماهی بیرون می آید، بیانگر آن است که از زنی با کلماتی غیرقابل تصور از ناموس او سخن می گوید و در فصاحت به او بی انصافی می کند.

هر کس در خواب ببیند که از خشکی یا خشکی ماهی می گیرد، بیانگر فسق و زنا است.

تعبیر دیدن ماهی در خواب النابلسی

نابلسی گفت: اگر تعداد آن معلوم باشد زنان است و اگر تعداد آن معلوم نباشد پول و غنائم است.

و اما دیدن نهنگ در خواب، وزیر پادشاه است، دریا پادشاه است و ماهی سربازان پادشاه هستند. اگر ماهی زنده و لطیف باشد نشان دهنده کنیز باکره است.

هر که ببیند ماهی بزرگی می گیرد، حکایت از سود و نیکی دارد.

دیدن ماهی هایی با پوست نرم خبر خوبی برای کسانی است که می خواهند فریب دهند.

هر کس در خواب ماهی قهوه ای ببیند، برای کسی که می خواهد ازدواج کند، بیانگر خیر است.

دیدن ماهی مرده در دریا نشانه بدی است و نشان دهنده امیدی است که برآورده نشده است.

هر که ماهی را در رختخواب خود ببیند، برای کسی که در دریا راه می‌رود، یا برای کسی که مریض است، دلیل بدی است.

هر کس ببیند که از آب گل آلود ماهی گرفته است بسیار مضطرب می شود.

هر که ببیند ماهی زنده می خورد به سلطنت می رسد و اگر ماهی شور بخورد گرفتار مضطرب می شود، گفته شد اگر ماهی ها به چهار رسید زن هستند و اگر بیشتر از آن باشند. چهار، سپس آنها غنیمت و پول هستند.

تعبیر دیدن ماهی سرخ شده در خواب

دیدن ماهی سرخ شده در خواب بیانگر اجابت دعوت است و می گویند ماهی کبابی سفری است در طلب علم.

هر که ببیند ماهی خود را از صیاد می خرد، کنیز می خرد یا با زنی ازدواج می کند، اگر چه ماهی از دریای شیرین به دریای شور و ماهی شور به سوی شیرین حرکت کند. یکی، دلالت بر نفاق دارد و ماهی ریز و درشت دلالت بر علاقه به شادی ها و غم ها دارد و اگر از آسمان ماهی کبابی بر او فرود آید، مژده است به اجابت دعا و پیروزی بر دشمنان و ارتقاء جایگاه او چه بسا دیدن ماهی دلالت بر نگرانی و ناراحتی و بیماری داشته باشد و اگر ماهی ببیند که بالغ و کودک در آن است اشکالی ندارد و نشان دهنده رزق و روزی است و هر که از ماهی چیزی بگیرد از ملک پادشاه می گیرد. سربازان، و اگر ماهی بزرگی صید شود، متخلف و یاغی از بین خواهند رفت.

تعبیر دیدن ماهی خوردن در خواب ابن شاهین

ابن شاهین می گوید: ماهی درشت در خواب غنیمت است و ماهی کوچک غم است، اگر ماهی بزرگ و کوچک به هم برسند پول است و هر که ببیند ماهی تازه صید کرده به معنای مال است. راه حل می گفتند هر که دید نهنگی را گرفت و از آن خورد، چشمش را پیدا می کند و سخنانی را می شنود که دوست دارد. هر کس ببیند ماهی صید کرده که از خوردن آن با مردم برای فروش آن بدش می آید، با زن و شوهرش اختلاف پیدا می کند. می گفتند رؤیت ماهی تازه یعنی زن.

هر که در خواب ببیند که نهنگی را کباب می کند، برای ختنه یا نفاس خرج می کند.

هر که ببیند ماهی گندیده ای گرفت و خورد و چیز خوبی از غذا گذاشت، حرام می کند و حلال را ترک می کند. هر کس ماهی را در مقابل خود ببیند و از آن می خورد، بیانگر این است که با کسی شریک می شود، پس مواظب همسرش باشد.

هر کس در خواب نهنگی را در طشت یا برکه ببیند و در آن غلت بزند، نشانگر آن است که بدرفتاری شده است و جز با سختی و کوشش از او نجات نمی یابد. هر کس نهنگی را با دهان باز ببیند، نشان می دهد که او وارد زندان می شود.

هر کس دو نهنگ را در ظرف یا ظرفی ببیند، دلالت بر دو مرد در امری دارد، پس بیننده خواب را صاحب آن ظرف بشمارند.

هر کس ببیند که در شکم ماهی مرواریدی بیابد، نشانگر آن است که از زن خود فرزندی خواهد داشت، و هر کس ببیند که شکم ماهی را شکافت و حلقه ای از آن ظاهر شد، نشانگر جلال و قدرت است.

هر کس در خواب ببیند ماهی از او بیرون آمده دختری به سراغش می آید و گویند که اگر از مجرای ادرار بیرون آید دختر است و اگر از دهانش خارج شود محال است. گفتار و اگر از مقعد او خارج شود خیری در آن نیست.

دیدن ماهی در جاهای گرم حکایت از مصیبت و سختی دارد و در جاهای سرد تعبیر معکوس دارد.

هر کس ببیند ماهی دیگری در شکم ماهی است با زنی ازدواج می کند و اگر در شکم آن دو ماهی بیابد با دو زن ازدواج می کند.

دیدن چربی ماهی شور کبابی نشان دهنده مسافرت در پی علم یا معاشرت با بزرگان است، مخصوصاً برای کسی که آن را خورده باشد، اگر ماهی شور کبابی نشده باشد، بیانگر عدم صالح بودن بیننده خواب است و عذابی به او خواهد رسید. . می گفتند خوردن ماهی ستودنی نیست، زیرا استخوان هایش از گوشتش بزرگتر است.

هر کس ببیند ماهی بزرگی گرفته و ماهی بزرگتر نبیند، با زن ثروتمندی از خانواده ازدواج می کند. گفته شد که رؤیت ماهی تازه و کبابی نشان دهنده تجلی برهان است.

تعبیر دیدن ماهی در خواب زن متاهل

اگر زن شوهردار در خواب ببیند که ماهی از مهبلش بیرون می آید، نشان دهنده تولد دختر است و اگر ببیند که از دهانش بیرون می آید، بیانگر نگرانی و اندوه و اندوه اوست.

اگر در خواب ببیند که از دریا ماهی گرفته است، بیانگر این است که برابر آن نعمتی نصیب او خواهد شد.

هر که ببیند ماهی می فروشد، بیانگر این است که خیر و سودی نصیب او و خانواده اش می شود.

هر که ببیند ماهی از چاه آب بیرون می‌آید، نشان می‌دهد که با حیله و نیرنگ از عوام پول می‌گیرد.

هر کس ببیند که ماهی دریا با او صحبت کرد، این نشان می دهد که راز پادشاه فاش خواهد شد.

تعبیر دیدن ماهی خوردن در خواب به روایت ابن سیرین

هر کس در خواب ببیند ماهی می خورد، اگر تازه و فراوان باشد، برای کسی که به او ضرر رساند، پول و غنیمت است، و ماهی کوچک بیانگر غم و اندوه کسی است که به او ضرر رساند، مانند کودکان.

هر کس ببیند که یک یا دو ماهی تازه زده زن یا دو زن را زده و اگر مرواریدی در شکم ماهی زده باشد از آن پسری خواهد داشت و اگر در شکم آن چربی زده باشد. از آن مال و نیکی به دست می آورد و هر که ماهی شور را بزند از شوری آن مضطرب می شود و برای جوانش خیری در آن نیست، شاید در فطرت انسان باشد که اگر شور ببیند. ماهی در خواب به مال و خوبی می رسد.

هر که در خواب ببیند ماهی از دهانش بیرون می آید، سخن محال است که با زنی صحبت کند.

تعبیر دیدن ماهی خوردن در خواب به روایت النابلسی

نابلسی می گوید: هر که در خواب ببیند که ماهی می خورد، روزی خوب و فوری و حلال برای خوردن آن است و چه بسا دلالت بر بهره مندی از دریا یا سلطان باشد و هر که ببیند آن را می بیند. در ظرف گل آلود ماهی می گیرد، هر حال ببیند خیری در آن نیست، اگر ببیند در آب ماهی می گیرد سخنانی می شنود که خوشحالش می کند.

تعبیر دیدن ماهی بزرگ و کوچک در خواب

هر که ببیند ماهی بزرگی بگیرد، حکایت از سود و نیکی دارد و هر که ماهی کوچک صید کند، حکایت از از بین رفتن لذت و منفعت دارد. ماهی نرم نشانه خوبی است برای کسی که بخواهد فریب دهد تا کارش از بین برود و پول مردم را با فریب بگیرد و نشان دهنده پیچیدگی و کندی کار دیگران باشد و نشان دهنده کندی و سستی کار باشد. . ماهی به نام قهوه ای نشانه خوبی برای کسی است که می خواهد با دیگران به اشتراک بگذارد. ماهی‌هایی که فلس ندارند و هر چیزی از آن دراز باشد نشان‌دهنده اعمال بیهوده و خستگی و امید به چیزی است که تمام نمی‌شود، زیرا از دست می‌لغزد. ماهی در چشم نشانه ساده خوبی است.

تعبیر خواب دیدن ماهی مرده و زنده در خواب

هر کس در خواب ماهی مرده ای را در دریا ببیند دلیل بدی است و مخصوصاً دلالت بر امیدی است که برآورده نشده است، هر که ماهی زنده ببیند و ببیند که آن را از آب یا جای دیگر می گیرد و می خورد پس. این دلیل منفعت است و هر کس ماهی را در بستر خود ببیند برای کسی که در دریا راه می‌رود دلیل بدی است و برای هر که بیمار است در دریا راه می‌رود سختی می‌گیرد و مریض. درد با خیسی تشدید می شود.

هر کس ببیند که از آب گل آلود ماهی صید کرده است به شدت دچار اضطراب می شود و هر که ببیند ماهی زنده می خورد به پادشاهی می رسد و اگر ببیند که از آب زلال ماهی می گیرد روزی می یابد. اگر پسری از او به دنیا بیاید خوشحال می شود و هر که ببیند از آب زلال ماهی می گیرد روزی می گیرد و اگر پسری از او متولد شود خوشحال می شود و هر که آن را ببیند. ماهی از آب زلال می خورد، روزی می خورد و اگر پسری از او متولد شود خوشحال می شود و هر که ببیند ماهی از آب زلال می خورد، روزی می گیرد و اگر برای او پسری به دنیا می آید، خوشحال خواهد شد.

تعبیر دیدن مروارید در شکم ماهی

هر کس در خواب ببیند که یک مروارید یا دو مروارید یا بیشتر در شکم ماهی گذاشته است، از زنی پول می‌گیرد یا پسر خردسال یا دو یا چند فرزند ذکور به دست می‌آورد. به اندازه مروارید، اگر انگشتری در شکم او بزند، برای بیننده خواب مال است و عزت باز می گردد و خدا داناتر است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا